Belferia.pl - ocena nauczyciela
Wyszukaj
 • Nauczyciela
 • Szkołę

Polityka ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych
 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niżej określonymi.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie wprowadzone do Profilu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator ma także prawo przetwarzania i wykorzystywania zgromadzonych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, a nadto badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego bądź w trakcie trwania umowy potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy (rejestracji) albo usunąć Konto.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz usunięcia ich z bazy danych .
 7. Użytkownik może usunąć dane przez likwidację Konta.
 8. Z chwilą likwidacji Konta Administrator usunie dane Użytkownika, zaprzestając tym samym ich przetwarzania .
 9. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Portalu oraz Regulaminu, danych Użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie starania, aby dane osobowe były strzeżone skutecznie, przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Nie będą podawane do publicznej wiadomości następujące dane:
  • imię i nazwisko użytkownika chyba , że wprowadzi je dobrowolnie do własnego Profilu,
  • adres e-mail, chyba że Użytkownik dobrowolnie na to pozwoli;
  • hasła, kody aktywacyjne i tego typu poufne dane dostępowe.
  • inne dane oznaczone przez Użytkownika jako poufne
© Archiman 2008-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.