Belferia.pl - ocena nauczyciela
Wyszukaj
 • Nauczyciela
 • Szkołę

Regulamin

BELFERIA.PL - REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu oraz funkcjonowania Portalu belferia.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.belferia.pl Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu , a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Portalu wobec Użytkowników i osób trzecich. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

I. Zasady naczelne.

 1. Podstawową zasadą korzystania z Portalu jest kultura i poszanowanie dobrego imienia i godności pozostałych Użytkowników, Nauczycieli oraz wszelkich innych osób. W szczególności jest zabronione używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, wulgarnych , obraźliwych dla kogokolwiek, propagujących przemoc, nienawiść, rasizm, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. Wiadomości (posty) tej treści, a także zdjęcia, będą niezwłocznie przez Administratora usuwane, a konto Użytkownika zostanie usunięte.
 2. Użytkownik zamieszczający treści zabronione przez prawo lub niniejszy Regulamin może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora lub innych osób. 
 3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Portalu poza użytkiem osobistym.
II. Definicje
 1. Użytkownik - zarejestrowany użytkownik Portalu belferia.pl
 2. Nick – inaczej nazwa Użytkownika, którą posługuje się w Portalu i którą przybiera na etapie rejestracji.
 3. Administrator – właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwis belferia.pl . : tu wpisać pełne dane
 4. Baza danych Użytkowników – zbiór danych dotyczących Użytkowników przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które mogą być za ich zgodą wyrażoną przez zaakceptowanie Regulaminu gromadzone, przetwarzane zgodnie z wymogami prawa na potrzeby usług świadczonych przez Administratora
 5. Baza danych Nauczycieli – wprowadzane przez Użytkowników dane nauczycieli gromadzone na Portalu.
 6. Konto indywidualne - niezbędne do zalogowania się na Portalu , wymagające podania imienia i nazwiska , „nicku”, płci Użytkownika, daty urodzenia, województwa w którym mieszka. Dane na Koncie nie są publicznie dostępne.
 7. Profil Użytkownika – miejsce udostępnione Użytkownikowi w celu wprowadzenia dobrowolnych informacji o sobie , takich jak np. funkcja w szkole, uzyskane wyróżnienia , nagrody , miejsca na olimpiadach , zawodach sportowych i inne. Poza tym na Profilu widoczne będą wyłącznie : Nick użytkownika ...
 8. Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między użytkownikami Portalu.
 9. Portal- portal internetowy belferia.pl
 10. Nauczyciel – każdy czynny zawodowo nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, którego dane zostały umieszczone na Portalu .
 11. Uczeń – uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.
 12. Forum - udostępnione Użytkownikom miejsce na Portalu umożliwiające im publiczne wypowiadanie się na tematy powiązanie z ideą Portalu.
III. Administrator
 1. Właścicielem portalu internetowego beleferia.pl i nim zarządzającym jest ..............................  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ......................................................... zwany w niniejszym Regulaminie \"Administratorem.\"
 2. Nazwa Portalu , jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są prawami przysługującymi Administratorowi .
IV. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.

Aby stać się Użytkownikiem Portalu i korzystać z jego informacji należy mieć dostęp do komputera, z dowolną przeglądarką Internetową, dostęp do Internetu oraz posiadać dowolną i aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail). Dodatkowo belferia.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

V. Cel Portalu i usługi świadczone przez Portal


 1. Podstawowym przedmiotem Portalu jest umożliwienie Użytkownikom stworzenia rankingu Nauczycieli odznaczających się profesjonalizmem, serdecznością i cieszących się ich zainteresowaniem zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Administratora oraz wyłonienie najlepszych szkół według kryteriów wprowadzonych przez Administratora.
 2.  W tym celu Administrator udostępnia zasoby swego systemu teleinformatycznego dla przechowywania danych Nauczycieli oraz wykorzystania ich przez Użytkowników wyłącznie w celu ich oceny według kryteriów narzuconych przez Portal.
 3. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne. W Portalu mogą pojawiać się usługi dodatkowe wprowadzane na stałe lub okresowo - za każdym razem na łamach Portalu znajdzie się przejrzysta informacja o zasadach świadczenia tych usług.
 4. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Portalu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać za pośrednictwem Portalu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez podmiot świadczący daną usługę.
 6. Administrator zobowiązuje się nie umieszczać reklam oraz linków do innych usługodawców w internecie , których usługi są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą narażać dzieci na nieprzyzwoite treści i zdjęcia .
VI. Jak stać się Użytkownikiem Portalu
 1. Użytkownikiem Portalu może być każdy Uczeń .
 2. Uczniowie w wieku poniżej lat 15/ 12 ?? , mogą zalogować się na Portalu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Użytkownikiem staje się Uczeń, który po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu przez Niego samego lub osoby wymienione w pkt 2 , zarejestruje się w Portalu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go w całości,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  • dane przeze mnie podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są prawdziwe,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z zasadami Regulaminu.
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działania Portalu ,
  • umieszczenie przeze mnie na Portalu danych osobowych, wizerunku lub informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 5. Rejestracja polega na założeniu konta indywidualnego (zwane dalej \"Kontem\"), poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej na stronie głównej Portalu.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez niego umowy.
 8. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przekazywania danych zgodnych z prawdą ;
  • zachowania zasad niniejszego Regulaminu;
  • nie podejmowania żadnych działań na szkodę Administratora, Użytkowników Portalu bądź innych osób,
 9. Zawierając umowę z Użytkownikiem, Administrator zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem
 10. Administrator ma prawo wykorzystywać Portal do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
 11. Konto Użytkownika może zostać usunięte nawet bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 12. W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 13. Niedozwolone jest celowe \"podszywanie\" się pod innego Użytkownika, a zarazem wprowadzania innych Użytkowników w błąd stosując w Nicku Użytkownika podobne litery: na przykład duża litera \"i\" oraz litera \"l\" wyglądają identycznie.
VII. Umieszczanie danych Nauczycieli i dokonywanie ocen
 1. Informacje o Nauczycielach zgromadzone w Portalu belferia.pl są dostępne dla każdego użytkownika Internetu (informacje jawne) . Informacjami tymi są:
  •  imię i nazwisko
  • wykładany przedmiot ,
  • szkoła , w której Nauczyciel uczy danego przedmiotu.
   Powyższe informacje są zgodne z danymi publicznie dostępnymi . (poprzednia wersja nie dotyczyłaby szkół prywatnych)
 2. Użytkownicy mogą wprowadzać do Portalu dane dowolnych czynnych zawodowo Nauczycieli poprzez podanie : imienia i nazwiska oraz przedmiotu, którego Nauczyciel uczy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania korekt danych Nauczyciela, jeżeli uzyska nie budzącą wątpliwości informację , że dane są błędne.
 4. Administrator nie jest stroną w dodawaniu materiałów; użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego funkcjonowania katalogu danych Nauczycieli stosując jako kryterium katalogowania rodzaj szkoły : podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, województwo i gminę, w których szkoła się znajduje, oraz numer i nazwę szkoły .
 5. Usunięcie konta przez Użytkownika (login) nie powoduje usunięcia danych Nauczyciela wprowadzonych przez tego Użytkownika
 6. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie ocen Nauczycieli poprzez przyznawanie im punktów .... w następujących kategoriach .....
 7. Każdy Nauczyciel ma prawo korekty własnych danych za pośrednictwem Portalu przez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres Portalu.
VIII. Profil użytkownika
 1. Każdy Użytkownik posiada w Portalu profil , gdzie Nick jest nazwą Użytkownika.
 2. Profil składa się z dobrowolnie udostępnionych przez Użytkownika informacji wyłącznie na swój temat.
 3. Wszystkie informacje podane w profilu Użytkownika muszą być prawdziwe.
 4. W przypadku wyraźnych podejrzeń, iż udostępnione informacje nie są autentyczne Administrator może poprosić Użytkownika o skorygowanie informacji w profilu. W przypadku braku reakcji Użytkownika na prośbę Administratora, Administrator może Profil i Konto usunąć .
 5. W ramach Profilu Użytkownik może posiadać swoją galerię zdjęć.
 6. Zdjęcie opublikowane przez Użytkownika musi przestawiać wyłącznie osobę Użytkownika
 7. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 8. Administrator ma prawo kadrowania miniaturki zdjęcia tak, aby w jak najlepszy sposób przedstawiała ona Użytkownika.
 9. Dane małoletniego Użytkownika (tj. osoby poniżej 18 roku życia) mogą zostać usunięte przez Administratora na żądanie przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) tego Użytkownika.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć.
 11. Administrator ma prawo odrzucić lub usunąć zdjęcie Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny .
 12. Użytkownik, umieszczając na Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość wskazania tych danych, które nie mają być udostępnione innym Użytkownikom, a Administrator gwarantuje ich poufność.
IX. Forum
 1. Każda wiadomość będąca niezgodna z tematem danego forum lub sprzeczna z prawem czy Regulaminem Portalu może być usunięta przez Administratora.
 2. Zabrania się umieszczania na forach postów o charakterze reklamowym.
 3. Administrator po przeanalizowaniu konkretnego nadużycia może usunąć Konto danego Użytkownika .
 4. Administrator nie odpowiada za treści umieszczone na forach dyskusyjnych. Pełną odpowiedzialność za treść ponosi Użytkownik.
X . Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za czasową niemożność korzystania z Portalu wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia lub osobisty wizerunek innych osób przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator ma prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo lub Regulamin.
 3. Użytkownik zamieszczający zabronione prawem czy Regulaminem treści , zdjęcia lub wizerunek może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za \"kradzieże Kont\" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie i wykorzystywanie zdjęć z Portalu w przez osoby trzecie.
 6. Administrator ma obowiązek udostępnić wszelkie posiadane dane Użytkowników na żądania organów ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami – zgodnie z przepisami prawa.
XI . Reklamacje. Zgłaszanie naruszenia prawa.
 1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje , zgłoszenia reklamacyjne odnośnie działania Portalu belferia.pl mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem Portalu
 2. Zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane przez Administratora, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w celu zdiagnozowania lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu lub funkcjonowaniu Konta.
 4. W przypadku stwierdzenia, że na Portalu pojawiły się treści (także zdjęcia) naruszające prawo bądź Regulamin, należy niezwłocznie zawiadomić Administratora. Zgłoszenie powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia, jeżeli naruszenie nie jest oczywiste.
XII . Ochrona anych osobowych
 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niżej określonymi.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie wprowadzone do Profilu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator ma także prawo przetwarzania i wykorzystywania zgromadzonych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, a nadto badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego bądź w trakcie trwania umowy potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy (rejestracji) albo usunąć Konto.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz usunięcia ich z bazy danych .
 7. Użytkownik może usunąć dane przez likwidację Konta.
 8. Z chwilą likwidacji Konta Administrator usunie dane Użytkownika, zaprzestając tym samym ich przetwarzania .
 9. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Portalu oraz Regulaminu, danych Użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie starania, aby dane osobowe były strzeżone skutecznie, przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Nie będą podawane do publicznej wiadomości następujące dane:
  • imię i nazwisko użytkownika chyba , że wprowadzi je dobrowolnie do własnego Profilu,
  • adres e-mail, chyba że Użytkownik dobrowolnie na to pozwoli;
  • hasła, kody aktywacyjne i tego typu poufne dane dostępowe.
  • inne dane oznaczone przez Użytkownika jako poufne
IX. Postanowienia końcowe.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Portalu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Portalu będzie możliwe po akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego czy opiekuna prawnego , w wypadku o którym mowa w pkt VI .2.
 4. Brak akceptacji zmian w Regulaminie uniemożliwi zalogowanie do Portalu i jest jednoznaczny z rozwiązaniem umowy przez Użytkownika, co powoduje automatyczne usunięcie jego Konta.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
© Archiman 2008-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.